Το “Γ?τα με Π?ταλα” σχεδι?ζει και κατασκευ?ζει μοντ?ρνο εικαστικ? κ?σμημα σε ασ?μι, χρυσ? και ημιπολ?τιμου? λ?θου? αλλ? και αντικε?μενα χρ?ση? κατασκευασμ?να με ιδια?τερα υλικ?.

Το “Γ?τα με Π?ταλα” διοργαν?νει επ?ση? σεμιν?ρια αργυροχρυσοχο?α? για αρχ?ριου? ? προχωρημ?νου? χειροτ?χνε?.

Ν?α σεμιν?ρια αργυροχρυσοχο?α?: ?ναρξη τον Οκτ?βρη

Το ?Γ?τα με Π?ταλα? ξεκιν?ει ν?α σεμιν?ρια κοσμ?ματο? τον Οκτ?βριο. Σε αυτ? τα μαθ?ματα αργυροχρυσοχο?α? δι?ρκεια? 15 εβδομ?δων θα μ?θουμε ?λε? τι? τεχνικ??, ξεκιν?ντα? απ? τι? πιο βασικ?? και φτ?νοντα? μ?χρι τι? πιο προχωρημ?νε?. Θα δουλ?ψουμε με ?λα τα μ?ταλλα, θα μ?θουμε να χειριζ?μαστε απλ? εργαλε?α ?πω? η σ?γα, τα σφυρι? και οι λ?με?, θα κολλ?σουμε στη φωτι? και θα δ?σουμε ημιπολ?τιμου? λ?θου?. Τα μαθ?ματα χειροπο?ητου κοσμ?ματο? ξεκιν?νε στι? 15 και 17 Οκτωβρ?ου. Πληροφορ?ε? για το πρ?γραμμα, τι? ημ?ρε? και ?ρε? καθ?? και τι? τεχνικ?? που διδ?σκονται στο εργαστ?ριο μα? στην εν?τητα σεμιν?ρια και στον x?ρο μα?, Ασκληπιο? 12, Αθ?να, τηλ.210 8217131 και 69 972 97441. ?ρε? λειτουργ?α? Δε?τερα-Τετ?ρτη 12.00-17.00 και Τρ?τη-Π?μπτη-Παρασκευ? 12.00-21.00杨幂真紧好爽全文阅读

Σημε?ωση: Τα τμηματα τη? Τρ?τη? και Π?μπτη? ?χουν συμπληρωθε?. Ν?ο τμ?μα κ?θε Τετ?ρτη 18.00 με 21.00. ?ναρξη 16/10/19!

Δε?τε εδ? τα προγρ?μματα αρχαρ?ων και προχωρημ?νων.